Cấu trúc, cú pháp của dòng lệnh (slash command) trong app.wo24

Lệnh /slash_command là phương thức cơ bản để sử dụng app trong hệ thống working24. Đặc biệt đối với member, yêu cầu học sử dụng /slash_command là bắt buộc.

 • Member luôn được hướng dẫn dùng /slash_command từ những ngày đầu
 • Mỗi /slash_command đều được quy định sẵn, và bạn phải học cách dùng
 • Các /slash_command đang xây dựng, và ở phiên bản beta
  Nghĩa là đôi khi cấu trúc chưa hoàn toàn chuẩn hóa theo những nguyên tắc sau
  Tuy nhiên, các lệnh sẽ hướng đến chuẩn hóa hoàn toàn theo những nguyên tắc này

Mô tả chi tiết về cấu trúc lệnh /slash_command

/slash_command được cấu tạo bởi 5 yếu tố chính. Khi gõ những ký tự đầu, lệnh sẽ xuất hiện trong app, và bạn sẽ thấy cấu trúc hướng dẫn có những yếu tố này.
(Các yếu tố sẽ cách nhau bởi một “khoảng trắng”)

1. Tên lệnh

Tên lệnh: nằm ở đầu, và sau dấu / (dấu này gọi là dấu slash)

 • Ví dụ một lệnh “test” trong hướng dẫn như sau: /test

2. Tham số

Tham số: nằm sau tên lệnh, phía trước có dấu tag #, tham số sẽ giữ lại nguyên text, và bao gồm cả phần dấu tag #. Nghĩa là không thay đổi gì cả.

 • Ví dụ tham số “set” trong lệnh sẽ được hướng dẫn: /test #set
  Nghĩa là khi sử dụng bạn sẽ ghi giữ lại nguyên vẹn: /test #set

Nhiều tham số: nếu có nhiều tham số để lựa chọn, lệnh sẽ ghi các tham số dưới dạng #[tham_số_01/tham_số_02/tham_số_03]. Khi này, bạn sử dụng một trong các tham số để thực hiện lệnh.

 • Ví dụ: một trong 3 tham số level, content, note trong lệnh sau:
  /test #[level/content/note]
  Khi thực hiện lệnh chỉ ghi 1 trong 3 tham số:
  /test #level
  hoặc
  /test #content
  hoặc
  /test #note

Tên lệnhtham số không nhạy kiểu chữ, nghĩa là 3 trường hợp sau đều được lệnh xem là cùng kết quả như nhau, không ảnh hưởng khi thực thi:

 • /test #set
 • /TEST #Set
 • /tEst #seT

Tham số đơn

Trường hợp lệnh chỉ sử dụng một tham số duy nhất, để đơn giản, có thể sử dụng tham số mà không cần dấu “#” ở phía trước.
(Áp dụng được cho tham số đơn có nhiều tham số)

Ví dụ: với cấu trúc lệnh: /test #[set]
Có thể dùng lệnh như sau đều được:
/test #set
/test #set value (kèm giá trị)
hoặc
/test set
/test set value (kèm giá trị)

3. Giá trị

Giá trị: là biến số, thường có thể tăng giảm và có thể thay đổi, tùy lúc sử dụng

 • Ví dụ hướng dẫn sẽ đề cập đến giá trị như sau: /test #set [value]
  Để gắn giá trị “3” với tham số #set bạn sẽ gõ: /test #set 3

Những #tham số[giá trị] có dấu * là yếu tố bắt buộc, nếu thiếu lệnh sẽ báo lỗi

 • Ví dụ lệnh: /test #const1 [value1] #const2* [value2]*
  • Sẽ yêu cầu bạn bắt buộc phải có tham số #const2[value2]
   (Còn tham số #const1[value1] có thể không có cũng được)

  • Như vậy khi dùng, tối thiểu bạn cần gõ là: /set #const2 45
   (Với 45 là giá trị thực tế của [value2] bạn sử dụng)

4. Comment

Comment: một vài lệnh sẽ cho phép bạn ghi chú thêm thông tin sau dấu //

 • Ví dụ một lệnh cho phép comment sẽ hướng dẫn là:
  /test #set [value]* //Comment tại đây

  Khi sử dụng, bạn có thể gõ như sau (bỏ qua tham số #set không bắt buộc):
  /test 45 //Note: giá trị tương ứng bốn mươi lăm
  (Đoạn text “Note: giá trị tương ứng bốn mươi lăm” là ghi chú của bạn)

Giải thích

Phần giải thích cho lệnh: nằm sau cùng, trong ngoặc đơn ( ), giải thích để hiểu về lệnh
Phần giải thích chỉ có giá trị để xem trong hướng dẫn, khi chưa bắt đầu dùng lệnh
Do đó, phần giải thích hoàn toàn không ảnh hưởng đến cú pháp khi sử dụng

 • Ví dụ phần giải thích trong một lệnh nằm trong ngoặc đơn như sau:
  /test #set [value]* //Comment tại đây (Lệnh test này để hướng dẫn member)

Các yếu tố liên quan đến lệnh /slash_command

1. Lệnh /slash_command thường dùng để bắt đầu một quy trình

Lệnh /slash_command thường dùng để bắt đầu một quy trình tự động, hoặc bán tự động trong hệ thống working24. Do đó, sẽ có những đặc điểm như:

 1. Tùy vào cấp độ member, lệnh sẽ kích hoạt cấp độ quy trình khác nhau
 2. Tùy vào cấp độ member, bạn sẽ thấy những lệnh phù hợp cho công việc của bạn
 3. Việc kích hoạt lệnh rất hiếm có thể đảo ngược quy trình, vì vậy phải thận trọng
  Tuy có một vài ngoại lệ, nhưng vẫn rất khó đảo ngược những thứ “nghiêm trọng”
 4. Để sử dụng lệnh, bạn cần phải học cú pháp, và có kinh nghiệm sử dụng
  • Hầu hết, hướng dẫn của lệnh có thể giúp bạn hiểu ngay
  • Hãy xem thêm tài liệu về command, và thảo luận với người hướng dẫn
  • Sử dụng một vài lần, cách lệnh chạy trong thực tế sẽ giúp bạn hiểu rõ nhất

2. Cấu trúc sử dụng tham số với vị trí tự do

Nếu có nhiều tham số trong một lệnh, bạn có thể hoán đổi vị trí các tham số cùng với biến số của nó đằng sau so với các tham số khác. Việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả sử dụng lệnh sau cùng.

Ví dụ với tham số hiện tại chỉ có thể sử dụng cố định vị trí tham số
/command #tham_số 1 [biến số 1] #tham_số 2 [biến số 2] #tham_số 3 //Nội dung comment…

Bạn vẫn có thể gõ cấu trúc tham số với vị trí như sau:
/command #tham_số 2 [biến số 2] #tham_số 1 [biến số 1] #tham_số 3 //Nội dung comment…

3. Vấn đề nhạy kiểu chữ trong tham số

Tên lệnhtham số không nhạy kiểu chữ, nghĩa là 3 trường hợp sau đều được lệnh xem là cùng kết quả như nhau, không ảnh hưởng khi thực thi:

 • /test #set
 • /TEST #Set
 • /tEst #seT