Wo24 user là gì? Cấu trúc hoạt động liên quan?

User là người sử dụng hệ thống wo24

User là một người dùng đã đăng ký tài khoản tại wo24 (bao gồm một trong các phần tử của hệ thống, hoặc có tài khoản thảo luận tại cộng đồng wo24). Ngoài ra, guest (người dùng vãng lai), nghĩa là người sử dụng tính năng giống như user ở trên, nhưng chưa đăng ký tài khoản chính thức cũng được xem là một user (tạm thời) tại wo24.

User = Member + Wosetter + Guest

 • User: người dùng hệ thống wo24
 • Member: thành viên wo24, trong đó các instructor ở cấp độ cao hơn
 • Wosetter: người lập kế hoạch cho project, một phân loại của member
 • Guest: người dùng tạm thời

Cấu trúc cơ bản của user

flowchart TD
  AB[Guest] -->|Test/Visit| B(User)
  AA[Wosetter] -->|Order| B(User)
  AC[Apply] -->|HR/Join| B(User)
  B --> |Usage/Confirm| C{Member}

cho tôi hỏi về cấu trúc hoạt động của wo24 user @GPT

Dựa trên cấu trúc đã nêu ở trên, hoạt động của người dùng trên wo24 tuân theo một quy trình nhất định:

 1. Guest (Khách): Người này chưa đăng ký tài khoản chính thức nhưng vẫn có thể truy cập và sử dụng một số tính năng cơ bản của wo24 như một người dùng tạm thời.

 2. User (Người dùng): Người này đã đăng ký tài khoản tại wo24. Họ có thể là một thành viên của cộng đồng wo24 hoặc một phần tử của hệ thống wo24.

 3. Members and Wosetters (Thành viên và người lập kế hoạch): Những người này đã đăng ký tài khoản và có cấp độ truy cập cao hơn. Thành viên có thể lên đến cấp độ instructor (người hướng dẫn) trong khi Wosetters là những người đã tạo kế hoạch cho một dự án.

Mỗi người dùng có thể di chuyển lên cấp bậc tiếp theo thông qua quy trình: Test/Visit → Order/Usage → Join/Confirm. Honor (tôn vinh) có lẽ là một phần của quy trình, tuy nhiên cần thông tin thêm để hiểu rõ hơn về nó.