About wo24 user in system

Box for wo24 user

Wo24 user includes members and instructors. If you are a new user, to better understand the wo24 system, you should start learning with the following instructions:

  1. Definitions of: wo24 user, wo24 member, wo24 wosetter, wo24 instructor
  2. Instructions for using wo24 app and basic workflow methods
  3. Rules a member should remember when participating in the wo24 system

This is the most basic and complete documentation system for a new user.

Note that, when a user joins as a project member, the HR department can forward you the first supporting documents for the job. HR support documents are taken from the basic documents above, but directly link to some specifics, for faster service in the apply and workflow process. However, if you are really interested in a complete set of documents for a new user, the above kit is the most complete version for a user.

Vietnamese

Khu vực dành cho wo24 user

User wo24 bao gồm các member và các instructor. Nếu là một user mới, để hiểu rõ hơn về hệ thống wo24, bạn nên bắt đầu tìm hiểu với các hướng dẫn sau:

  1. Các định nghĩa về: wo24 user, wo24 member, wo24 wosetter, wo24 instructor
  2. Hướng dẫn sử dụng wo24 app và phương thức làm việc trên workflow cơ bản
  3. Nguyên tắc một member cần nhớ khi tham gia hoạt động trong hệ thống wo24

Đây là hệ thống tài liệu cơ bản và đầy đủ nhất cho một user mới.

Lưu ý rằng, khi một user tham gia với tư cách project member, bộ phận HR có thể chuyển tiếp đến cho bạn các tài liệu hỗ trợ đầu tiên cho công việc. Các tài liệu hỗ trợ của HR được lấy từ những tài liệu cơ bản ở trên, nhưng link trực tiếp đến vài phần chi tiết cụ thể, để phục vụ nhanh hơn trong quá trình applyworkflow. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự quan tâm đến một bộ tài liệu đầy đủ cho một user mới, thì bộ tài liệu ở trên là phiên bản đầy đủ nhất cho một user.