Wo24 app chính thức sử dụng, ngưng hỗ trợ trello app

Wo24 app sẽ được dùng như phương thức chính để triển khai và theo dõi project cho wosetter. Để giúp wo24 app hỗ trợ tốt hơn cho guest (chưa có tài khoản login), chúng tôi sử dụng nguyên tắc vùng xám (grey zone) tại thời điểm này.

  1. Wo24 bắt đầu chính thức ngưng hỗ trợ app trello từ hôm nay

  2. Đa phần project đều có sẵn link tại wo24 app, trừ project quá cũ

  3. Nếu có vấn đề về project link liên quan đến trello, hãy liên hệ instructor

    • Chúng tôi sẽ hỗ trợ các trello project chuyển data bị sót
    • Thời gian hỗ trợ có thể hoàn thành trong 24 giờ