Quan trọng là đậm sâu ra sao

Yêu đơn phương hay trong một mối quan hệ không quan trọng. Quan trọng là đậm sâu ra sao.