Permissionless trên blockchain là gì?

Permissionless là một thuật ngữ được sử dụng trong blockchain để mô tả việc cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào mạng và thực hiện các hoạt động trên đó mà không cần phải được phép từ bất kỳ ai khác. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch trên blockchain.

Trong một hệ thống blockchain permissionless, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nút mạng (node) và tham gia vào mạng để xác nhận và xử lý các giao dịch trên blockchain. Không có bất kỳ điều kiện nào được yêu cầu để trở thành một nút mạng, bao gồm cả việc đăng ký hoặc được phép từ bất kỳ ai khác.

Một ví dụ của hệ thống blockchain permissionless là Bitcoin. Bất kỳ ai đều có thể tải xuống phần mềm Bitcoin và bắt đầu đào Bitcoin để đóng góp vào mạng Bitcoin. Trên mạng Bitcoin, các giao dịch được xác nhận bởi các nút mạng trên toàn thế giới, đảm bảo rằng không ai có thể can thiệp vào các giao dịch đã được xác nhận mà không có sự đồng thuận của mạng.

Tóm lại, hệ thống blockchain permissionless cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành một phần của mạng và thực hiện các hoạt động trên blockchain mà không cần phải được phép từ bất kỳ ai khác, điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch trên blockchain.