Osmosis và osmo token là gì?

Nếu như Ethereum có Uniswap, Binance Smart Chain có Pancakeswap thì Cosmos sẽ có Osmosis là đại diện.

Osmosis là một AMM DEX (sàn giao dịch phi tập trung, theo thị trường tự động). Được xây dựng bằng Cosmos SDK và hoạt động trong hệ sinh thái Cosmos. Đây là hệ sinh thái còn khá mới và chưa có nhiều dự án nổi bật trong không gian DeFi.

OSMO token sẽ được ứng dụng trong những trường hợp sau:

  1. Cung cấp thanh khoản trong Osmosis Pool để nhận Reward.
  2. Staking vào Osmosis để nhận Reward.
  3. Đề xuất và biểu quyết cho những thay đổi của hệ thống.

Xem chi tiết: Osmosis là gì? Thông tin chi tiết về OSMO Token

Các bản dịch

English: What is Osmosis and osmo token?