Nơi không cần mạnh mẽ

Bán cho tớ chiếc vé
Đến một nơi thật xa
Nơi không cần mạnh mẽ
Buồn, có thể khóc oà

Tuệ Vân - Cảm Xúc Ảnh

image