Mai là một ngày mới - Còn bao thứ để yêu

Chuyện hôm nay xong nhé
Đừng vấn vương gì nhiều
Mai là một ngày mới
Còn bao thứ để yêu…

#deepbooks