Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy