[License] Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24

Nguyên tắc này nhằm đảm bảo công sức sáng tạo của các tác giả được bảo vệ. Đồng thời khuyến khích việc chia sẻ tác phẩm bản quyền đúng cách đến với mọi người. Bản quyền và tác giả của wo24 không cho sao chép dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý chính thức của wo24 và tác giả.

Bằng cách sử dụng hoặc phân phối tác phẩm này (hoặc bất kỳ tác phẩm nào khác có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào tới các tác giả wo24), bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản của Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24 (nội dung nguyên tắc được lưu tại link này).

 1. Bằng cách đọc hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của tác phẩm điện tử này, bạn cho biết rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản của giấy phép này và thỏa thuận sở hữu trí tuệ (thương hiệu/bản quyền). Nếu bạn không đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản của thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng và trả lại hoặc tiêu hủy tất cả các bản sao của tác phẩm điện tử theo Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24 mà bạn sở hữu. Nếu bạn đã trả phí để có được bản sao hoặc quyền truy cập vào tác phẩm điện tử và bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận này thì bạn có thể nhận được tiền hoàn lại từ cá nhân hoặc tổ chức mà bạn đã trả phí như được quy định.

 2. Wo24 sở hữu quyền biên soạn các tác phẩm điện tử của các tác giả làm việc trên hệ thống wo24. Chúng tôi không yêu cầu quyền ngăn bạn chia sẻ tác phẩm đó, miễn là tất cả các sản phẩm của bạn phải được chia sẻ đúng cách dựa trên Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24. Bạn có thể dễ dàng tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này bằng cách giữ cho tác phẩm này ở nguyên bản, và luôn có Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24 đầy đủ đính kèm khi bạn chia sẻ với người khác.

  2.1. Luôn chia sẻ bằng link của tác phẩm gốc của wo24

  • Không được tính thêm phí truy cập, xem, hiển thị, thực hiện, sao chép hoặc bất kỳ phụ phí nào khác khi chia sẻ bằng link tác phẩm của tác giả wo24. Để có thể được lợi nhuận cho quá trình chia sẻ tác phẩm, bạn phải tham gia và thực hiện theo quy trình agency của wo24.

  • Trong trường hợp điều kiện buộc phải chia sẻ bằng cách copy nội dung, bạn cần phải tuân theo [đoạn 2.2] và [đoạn 2.3] dưới đây, và trả tiền bản quyền hoặc đảm bảo phân phối lợi ích bản quyền về cho tác giả tác phẩm gốc.

  2.2. Tác phẩm phải kèm theo Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24

  2.3. Không được thay đổi tác phẩm và giấy phép bản quyền

 3. Không thực hiện các hành động sau, vì bị xem là vi phạm nguyên tắc trước tiên:

  3.1. Không hủy liên kết hoặc tách hoặc xóa Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24 khỏi tác phẩm này hoặc bất kỳ tệp nào chứa một phần của tác phẩm này hoặc bất kỳ tác phẩm nào khác được liên kết với bản quyền tác giả wo24.

  3.2. Không sao chép, hiển thị, thực hiện, phân phối hoặc phân phối lại tác phẩm điện tử này hoặc bất kỳ phần nào của tác phẩm điện tử nào bản quyền thuộc về tác giả wo24 mà không tuân theo nguyên tắc hiển thị nội dung nêu trong [đoạn 2.1], [đoạn 2.2], [đoạn 2.3] của giấy phép này, với các liên kết hoạt động hoặc truy cập ngay vào các điều khoản đầy đủ của Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24.

  3.3. Nếu chuyển đổi và phân phối tác phẩm này ở bất kỳ dạng nhị phân, nén, đánh dấu, không độc quyền hoặc độc quyền nào, bao gồm bất kỳ dạng xử lý văn bản hoặc siêu văn bản nào. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp quyền truy cập hoặc phân phối các bản sao của tác phẩm bản quyền của tác giả wo24 ở định dạng khác với “wo24 format” hoặc định dạng khác được sử dụng trong phiên bản chính thức được đăng trên nền tảng hỗ trợ chính thức của wo24, bạn phải, đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu đề cập trong [đoạn 2.1], [đoạn 2.2], [đoạn 2.3] của giấy phép này, cung cấp một bản sao, phương tiện xuất bản sao hoặc phương tiện lấy bản sao theo yêu cầu, của tác phẩm ở dạng gốc “wo24 format” hoặc dạng khác . Mọi định dạng thay thế phải bao gồm Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24 đầy đủ như được chỉ định trong đoạn 3.1.

  3.4. Không tính thêm phí truy cập, xem, hiển thị, thực hiện, sao chép hoặc phân phối bất kỳ tác phẩm nào của Bản quyền tác phẩm của tác giả Wo24, trừ khi bạn tuân thủ [đoạn 2.1].

 4. Các tình nguyện viên và thành viên của wo24 dành nhiều nỗ lực để xác định, thực hiện nghiên cứu bản quyền, dịch thuật, phiên âm và hiệu đính các tác phẩm không được bảo vệ bởi luật bản quyền đầy đủ. Bất chấp những nỗ lực này, các tác phẩm điện tử của wo24 và phương tiện lưu trữ chúng có thể chứa “Khiếm khuyết”, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở dữ liệu không đầy đủ, không chính xác hoặc bị hỏng, lỗi sao chép, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác vi phạm, đĩa hoặc phương tiện khác bị lỗi hoặc bị hỏng, vi-rút máy tính hoặc mã máy tính làm hỏng hoặc thiết bị của bạn không thể đọc được.

  4.1. Trong bộ sưu tập, có rất nhiều tác phẩm không thể tìm ra nguồn gốc xuất xứ, hoặc việc liên hệ với tác giả đầu tiên là bất khả thi. Chúng tôi vẫn cố gắng lưu giữ những tác phẩm này, như một tài nguyên quan trọng cho mọi người. Tuy nhiên, trừ khi bạn có bằng chứng về nguồn gốc tác phẩm, chúng tôi sẽ không công nhận bừa bãi tác giả của một tác phẩm. Vì đa phần những tác phẩm không rõ xuất xứ đã được chia sẻ miễn phí cho cộng đồng, giống như mong muốn của tác giả đó đã làm từ ban đầu, và sẽ luôn như vậy.

  4.2. Trong trường hợp bạn là một tác giả hoặc một khu vực bảo vệ bản quyền cho tác giả đó phát hiện ra vấn đề về nguồn gốc tác phẩm của tác giả wo24. Bạn hãy gửi thông báo kèm theo tài liệu hoặc bằng chứng bản quyền của tác giả gốc. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ ấn phẩm hiện tại, hoặc bắt đầu một thoả thuận để đảm bảo cho quyền lợi của tác phẩm gốc từ tác giả liên quan.

 5. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN, TỪ CHỐI MỌI THIỆT HẠI - Ngoại trừ “Quyền thay thế hoặc hoàn tiền” được mô tả trong [đoạn 5.1], Wo24, chủ sở hữu các tác phẩm của tác giả wo24 và bất kỳ bên nào khác phân phối các tác phẩm của tác giả wo24 theo thỏa thuận này, từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bạn về những thiệt hại, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí pháp lý. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP ĐỐI VỚI SỰ CẨN THẬN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC, VI PHẠM BẢO HÀNH HOẶC VI PHẠM HỢP ĐỒNG NGOẠI TRỪ NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG [ĐOẠN 5.1]. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG NỀN TẢNG, CHỦ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU VÀ BẤT KỲ NHÀ PHÂN PHỐI NÀO THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VỀ CÁC THIỆT HẠI THỰC TẾ, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, HÌNH PHẠT HOẶC NGẪU NHIÊN NGAY CẢ KHI BẠN ĐƯA RA THÔNG BÁO KHẢ NĂNG VỀ THIỆT HẠI ĐÓ.

  5.1. QUYỀN THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN CÓ GIỚI HẠN - Nếu bạn phát hiện ra khiếm khuyết trong tác phẩm điện tử này trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được nó, bạn có thể được hoàn lại số tiền (nếu có) mà bạn đã thanh toán bằng cách gửi văn bản giải thích cho người đã phân phối tác phẩm đó cho bạn. Nếu bạn nhận được tác phẩm trên một phương tiện vật lý, bạn phải trả lại phương tiện đó cùng với lời giải thích bằng văn bản của mình. Người hoặc tổ chức đã cung cấp cho bạn sản phẩm bị lỗi có thể chọn cung cấp một bản sao thay thế thay cho việc hoàn lại tiền. Nếu bạn nhận được tác phẩm bằng điện tử, người hoặc tổ chức cung cấp tác phẩm đó cho bạn có thể chọn cho bạn cơ hội thứ hai để nhận tác phẩm bằng điện tử thay vì hoàn lại tiền. Nếu bản sao thứ hai cũng bị lỗi, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng văn bản mà không có thêm cơ hội để khắc phục sự cố.

  5.2. Ngoại trừ quyền thay thế hoặc hoàn lại tiền có giới hạn được nêu trong [đoạn 5.1], tác phẩm này được cung cấp cho bạn ‘NGUYÊN TRẠNG’, KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG BÁN HOẶC PHÙ HỢP CHO MỌI MỤC ĐÍCH.

  5.3. BỒI THƯỜNG - Bạn đồng ý bồi thường và Tổ chức, chủ sở hữu nhãn hiệu, bất kỳ đại lý hoặc nhân viên nào của Tổ chức, bất kỳ ai cung cấp bản sao của các tác phẩm điện tử của tác giả wo24 theo thỏa thuận này và bất kỳ tình nguyện viên nào liên quan đến việc sản xuất, quảng bá và phân phối Các tác phẩm điện tử của tác giả wo24, không bị ảnh hưởng bởi mọi trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, kể cả phí pháp lý, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ điều nào sau đây mà bạn thực hiện hoặc gây ra:

  (a). Phân phối tác phẩm này hoặc bất kỳ tác phẩm nào của tác giả wo24
  (b). Thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung hoặc xóa bất kỳ tác phẩm nào của tác giả wo24
  (c). Bất kỳ Khiếm khuyết nào mà bạn gây ra.

 6. Nếu bạn có thể muốn đóng góp ý kiến để phát triển nội dung hiện tại tốt hơn, bạn cần tham gia vào task của tác giả hiện tại.

  6.1. Đánh giá, bình luận tác phẩm qua hệ thống reviews
  6.2. Tham gia làm wo24 member để có thể wiki author content
  6.3. Tham gia làm wo24 member để có thể translate content