Hãy để mạnh mẽ là một sự lựa chọn

Hãy để mạnh mẽ là một sự lựa chọn