Hướng dẫn đổi email nhận thông báo cho website

Website do wo24 thiết kế có thể gửi email thông báo về nhiều vấn đề liên quan đến website như: thông báo cập nhật, thông báo của hệ thống phòng thủ, thông báo đơn hàng, thông báo bình luận khách hàng...

Video sau hướng dẫn bạn thay đổi email để nhận thông báo những thông tin quản trị trên website và tình trạng đơn hàng, đặt hàng của khách hàng trên website:

  1. Email thông báo về các vấn đề quản trị website (wordpress)
  2. Email thông báo về tình trạng đơn hàng và đặt hàng (woo commerce)