Hướng dẫn cách phân quyền order project mới cho team của bạn

Về nguyên tắc, tất cả các project của bạn đều được đưa vào thực hiện trong bảng project. Các project đã order nhưng chưa được kích hoạt cũng được thống kê tại đây. Quá trình order được thực hiện tại price tool, và lưu trữ thông tin theo tài khoản login của bạn.

  • Hiện tại, bảng project chỉ khởi tạo khi có project đầu tiên đã kích hoạt
  • Bao gồm thông tin projects, billing, thông tin các hướng dẫn liên quan
  • Thực hiện theo kỹ thuật bảo mật đặc thù của wo24 project

Thỉnh thoảng, bạn sẽ muốn các thành viên trong team của mình có quyền tham gia vào quá trình order project mới. Nhờ vậy, bạn sẽ chủ động sử dụng được các tài nguyên trong tài khoản hiện tại như:

  1. Sử dụng được số dư hiện tại của tài khoản
  2. Sử dụng sample (mẫu order cũ) của tài khoản (hiện chưa hỗ trợ)
  3. Đưa thông tin order mới (project, tasks, notifications) vào bảng project đã phân quyền

Cách để team của bạn order project mới cho tài khoản của bạn

Để order project mới, bạn chỉ cần yêu cầu thành viên trong team vào price tool order bình thường. Nhưng bạn sẽ cần yêu cầu thành viên team phải order bằng thông tin liên hệ của bạn tại price tool. Tại đây, thành viên đó có thể login để sử dụng price tool phiên bản full với đầy đủ tính năng lưu trữ thông tin sample.

AF5nluZCB6

Lưu ý: trong thông tin liên hệ, email là thông tin quan trọng nhất để lưu project

Hiện tại price tool chưa có chức năng share thông tin sample (mẫu order từ project cũ) trong tài khoản login của bạn cho user khác. Wo24 sẽ xây dựng thêm cơ chế này. Vì vậy, bạn hãy chịu khó share thủ công thông tin này cho thành viên để họ lên kế hoạch content được đúng ý bạn.