Google mới cập nhật tính năng mới có thể xem được id GA

Gồ mới cập nhật tính năng mới có thể xem được id GA.
Điều này giúp người mua kênh có thể check Ga có liên kết đúng với kênh hay ko ( rất cần trong giai đoạn bảo mật cao này )