Facebook đã chính thức bỏ nút Shop Now và thay bằng nút View Shop

Facebook đã chính thức bỏ nút Shop Now và thay bằng nút View Shop.

CTA thế này không biết có còn hiệu quả như trước? Tầm vài ngày nữa sẽ có thêm report cho mọi người xem.