Đó là định mệnh

Có những sinh mệnh được gắn kết với nhau qua thời gian
Kết nối bởi tiếng gọi ngàn xưa, vang vọng qua nhiều thời đại
Đó là định mệnh