Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả mến thương

Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười và nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả mến thương.