Albus Dumbledore quotes

“Bản chất của một người không thể hiện ở năng lực của người đó, mà nằm ở sự lựa chọn.” - Albus Dumbledore.