About the Story category

Xây dựng nền tảng social và blog cho thành viên wo24. Nội dung:

  1. Chia sẻ mạng xã hội cá nhân
  2. Blog tình cảm và nhật ký
  3. Lưu trữ media: photo, video

Root

Domain 01: social.working24.net
Domain 02: voice.working24.net
Domain 03: share.working24.net
Domain 04: me.working24.net
Domain 05: 360.working24.net

Source mastodon