About the Box category

Box.wo24 là nơi lưu trữ dữ liệu, thiên về dữ liệu vĩnh viễn (archive) hơn là dữ liệu hoạt động (operating). Những dữ liệu storage sẽ được chia sẻ public: wiki, books, video, audio…