About help.working24.net

Thảo luận tập trung về workflow, công cụ lập kế hoạch cho project, và những vấn đề liên quan đến quy trình, hoạt động chi tiết.

  • Instructions, documents, methods, samples, Q&A
  • Admins, instructors, project members, wosetters

Bạn sẽ tìm thấy tại đây cách xử lý vấn đề để thực hiện công việc được tốt hơn. Hãy đặt câu hỏi của bạn tại đây.

1 Like