Vấn đề thêm email quản lý cho bảng dự án khách hàng

Bảng project dùng để quản lý công việc giữa khách hàng và hệ thống working24. Các thông tin trong bảng dự án dùng để quản lý vấn đề cung cấp thông tin, thực hiện công việc, trao đổi và nhận các báo cáo liên quan. Thông tin trong bảng dự án có thể do thành viên phụ trách phản hồi hoặc các thông báo tự động từ hệ thống:

  • Cung cấp thông tin cho dự án
  • Nhận báo cáo công việc của thành viên
  • Trao đổi và giải quyết vấn đề
  • Thông báo và các tình trạng, billings

Hiện tại, bảng dự án được lập trình trên hệ thống Trello. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi bằng cách nhận thông báo trực tiếp trong Board, thông qua email, hoặc Trello app.

Để tăng khả năng tương tác và theo dõi công việc teamwork, bạn có thể yêu cầu working24 add thêm các thành viên theo dõi cho bảng dự án.


Working24 giúp bạn add thêm thành viên quản lý cho bảng dự án

  • Hãy liên hệ support của working24 và cung cấp các email quản trị dự án của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn add thêm các thành viên quản lý vào bảng dự án.
  • Nguyên tắc thành viên: bất kỳ thành viên quản trị dự án khách hàng thông thường nào cũng không được quản trị cùng một lúc trên 2 bảng dự án khác nhau.