Trustless trên blockchain là gì?

Trustless là một thuật ngữ trong blockchain, nó được dùng để chỉ việc khả năng hoạt động của hệ thống mà không cần phải tin tưởng vào bất kỳ bên nào khác.

Trong một hệ thống blockchain, thông tin được lưu trữ và xử lý trên mạng toàn cầu, chứ không phụ thuộc vào bất kỳ thực thể nào như các trung tâm dữ liệu, các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức tài chính trung gian nào khác. Việc này được thực hiện thông qua một mạng ngang hàng (peer-to-peer network) được quản lý bởi các nút mạng (nodes), mỗi nút có quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu trên blockchain.

Các giao dịch trên blockchain được xác thực bởi các thuật toán mã hóa và mã nguồn mở, điều này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và các giao dịch được thực hiện trên blockchain. Điều này có nghĩa là các bên không cần phải tin tưởng vào bất kỳ bên thứ ba nào để xác thực giao dịch hoặc bảo vệ dữ liệu của họ.

Do đó, khi một hệ thống blockchain được coi là “trustless”, nó có nghĩa là nó không yêu cầu các bên tham gia phải tin tưởng lẫn nhau để thực hiện giao dịch, mà thay vào đó, việc xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu được thực hiện bởi các thuật toán mã hóa.