Thông báo về kết chuyển số dư còn lại của các dự án cũ

Working24 sử dụng phương thức thanh toán và hóa đơn mới thông qua tài khoản trung tâm của khách hàng. Bằng tài khoản này, bạn dễ dàng theo dõi các thông tin sau:

  • Số dư trong tài khoản
  • Hóa đơn đã đặt và cần thanh toán
  • Danh sách các hóa đơn chi tiết
  • Thông báo kế toán liên quan

Bạn có thể theo dõi tài khoản khách hàng của bạn trong card “Billing” của list “Resources” trong bảng dự án làm việc với working24.

Các dự án cũ có bài viết chưa kích hoạt sẽ kết chuyển để chuyển sang phương thức theo dõi số dư mới trong tài khoản khách hàng. Nghĩa là, bạn không thể tiếp tục kích hoạt bài viết tiếp theo trong dự án cũ. Thay vì vậy, bạn sẽ thấy số dư được cộng vào trong tài khoản khách hàng, và bạn có thể đặt viết bài mới trong Công cụ tính giá và đặt viết với tác giả dựa trên số dư tài khoản này.

Tóm tắt phương thức kết chuyển số dư của dự án cũ:

  1. Ngưng và không thể kích hoạt bài viết tiếp theo trong dự án cũ
  2. Kết chuyển số dư vào tài khoản khách hàng tại: List “Resources” > Card “Billing”
  3. Đặt bài viết mới, bài viết sẽ được kích hoạt nếu Hóa đơn <= Số dư tài khoản


Dừng kích hoạt tại bài viết tiếp theo trong dự án cũ


Thông báo về kết chuyển số dư vào tài khoản khách hàng


Số dư đã kết chuyển trong card “Billing” của list “Resources”


Đặt bài viết trên hệ thống, dựa trên số dư khách hàng, hoặc thanh toán thêm

Nếu bạn đang thực hiện dự án cũ, và không thể tiếp tục. Hãy đặt tiếp dự án mới và thanh toán thực hiện bình thường. Trong quá trình set lại bảng và thực hiện dự án mới, hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản thanh toán và kết số dư cũ. Số dư này sẽ được thông báo, và bạn có thể sử dụng để đặt cho dự án tiếp theo.