Sequencer là gì?

Sequencer trong Rollup là một thực thể chuyên biệt chịu trách nhiệm quản lý thứ tự (Ordering) và thực thi (Execution) các giao dịch để cập nhật trạng thái mạng, trong đó:

  • Transaction Ordering: Sequencer nhận các giao dịch chưa được xác nhận của người dùng, sắp xếp và xác định thứ tự cho các giao dịch.

  • Transaction Execution: Xử lý các giao dịch đã được sắp xếp thứ tự và đề xuất trạng thái mới cho mạng.

Xem chi tiết: Sequencer là gì? Vai trò và hướng phát triển trong tương lai

Các bản dịch

English: What is a sequencer?