Quy trình checking và kill mã độc cho website

Yêu cầu: website phải đặt trên server của wo24. Nếu website chưa đặt trên server wo24, bạn cần thuê tạm hosting để có thể kích hoạt quy trình diện mã độc này cho website.

Quy trình checking và kill mã độc cho web

 1. Restore backup về thời điểm website chưa bị lỗi
 2. Check theme và plugins
 3. Xóa plugins có khả năng gây lỗi
 4. Upgrade theme và plugins đến version mới nhất
 5. Check và update lại cơ chế phòng thủ cho website
 6. Config lại cơ chế phòng thủ theo tiêu chuẩn wo24
 7. Theo dõi các IP tấn công
 8. Scan mã độc cơ bản cho website
 9. Xóa các file nhiễm mã độc
 10. Sửa các file nhiễm mã độc
 11. Scan mã độc nâng cao
 12. Xử lý thủ công cho mã độc nâng cao
 13. Triển khai bot fight, đánh chặn các cuộc tấn công
 14. Kiểm tra data bị spam, content liên quan
 15. Update lớp phòng thủ cho URI
 16. Bổ sung các dải IP cố ý tấn công
 17. Check và xóa các plugin không an toàn về bảo mật
 18. Backup và tạo lại SSL
 19. Check và fix cache OLS

Quy trình này xử lý các bước phù hợp cho từng website, theo tình trạng cụ thể. Chi phí tính theo số bước cần thực hiện trong quy trình trên.