Nâng cấp cơ chế yêu cầu login để order, đối với account có số dư

Việc order trên light-version chỉ an toàn đối với tài khoản không có số dư. Để bảo mật hơn cho tài khoản có số dư, wo24 cần tự động yêu cầu thành viên login để có thể order project mới.

  • Light-version tự động chuyển cơ chế login với các tài khoản có số dư
  • Không cho kích hoạt project nếu dùng light-version dựa trên số dư
    Hoặc cần xác thực khi dùng light-version trước khi sử dụng số dư