Mẫu order mặc định không tự lưu khi wosetter đặt, nếu không chọn save option

Mặc định, mẫu order mới nhất tự động lưu mỗi khi wosetter order mới. Nhưng ở những wosetter mới mẫu order không tự lưu trong những lần đặt đầu. Có vẻ quá trình lưu template chỉ kích hoạt kể từ khi option “save template” được chọn lần đầu tiên.