Lưu ý về việc đặt bài viết với mục đích làm bài luận hoặc mục đích học thuật

Nếu mục tiêu của bạn là làm bài luận, hoặc để làm bài thi về mặt học thuật. Thì hệ thống working24 sẽ loại trừ mục tiêu này, và đánh dấu hồ sơ yêu cầu của bạn. Vì bạn đang sử dụng hệ thống nhằm mục đích gian lận trong học thuật.

Mục đích học thuật được các doanh nghiệp và tổ chức đào tạo xét vào quy trình nhằm để training hoặc nâng cao kỹ năng thành viên. Các bài test hoặc khóa luận nhằm để đánh giá chính xác năng lực và kỹ năng của bạn sau đào tạo.

Vì vậy, nếu bạn nhờ người khác thực hiện thay bạn cho bài test hoặc khóa luận, mục đích này của bạn đi ngược lại lợi ích doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo.