Lỗi hệ thống email tại working24.net

Hệ thống email trong 2 ngày vừa rồi của working24.net bị tạm ngừng hoạt động. Các bạn có gửi yêu cầu hỗ trợ qua email có thể không nhận được phản hồi từ chúng tôi.

Theo nguyên tắc, working24 luôn sớm phản hồi các email yêu cầu được hỗ trợ từ các bạn. Trong 2 ngày vừa rồi, hệ thống phân luồng email tự động gặp sự cố, kỹ thuật vừa khắc phục.

Tình trạng này không xử lý được sớm vì đồng thời hệ thống nền tảng Google cũng đang gặp sự cố, và chúng tôi không dễ dàng xác định được lý do gây nên.

Nếu bạn không nhận được phản hồi từ chúng tôi, hãy gửi lại email yêu cầu hỗ trợ của bạn lần nữa. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi nhận email.