Hướng dẫn đăng nhập vào bảng dự án

Bảng dự án của working24.net sẽ để ở chế độ công khai, trong lần đầu tiên bạn sử dụng và không yêu cầu đăng nhập. Ở những lần sử dụng tiếp theo, hoặc sau khi bạng đăng nhập bảng dự án sẽ chuyển sang chế độ private để bảo mật hơn cho các thông tin thực hiện trong dự án. (Chế độ công khai ai cũng xem được và tìm kiếm được trên Google).


Bảng dự án khi ở chế độ công khai, chưa cần đăng nhập

Lúc đầu bảng dự án sẽ ở chế độ công khai (bảo mật kém), nếu bạn xem bảng dự án ở chế độ này và không đăng nhập thì không thể comment được.

Lưu ý khi login trong trello để làm việc trong bảng dự án (trello card) của working24.net

1. Phải login bằng tài khoản google (hoặc gmail)
2. Phải là gmail đã đăng ký dự án với working24.net
3. Working24 sẽ chuyển chế độ private để bảo mật dự án của bạn, sau khi bạn login. Từ lúc đó về sau, để xem thông tin dự án bạn bắt buộc phải login trello.


Bảng đã ở chế độ private, và cần đăng nhập mới có thể xem thông tin


Đăng nhập bằng Google, theo đúng email đã đăng ký dự án


Khung comment hiển thị sau khi đăng nhập thành công