Hướng dẫn tạo ngôn ngữ dịch cho trang trên website

Trong trường hợp website được working24.net thiết kế để dịch thuật ngôn ngữ thứ 2 trở lên, khi chỉnh sửa nội dung bạn cần quan tâm cần chỉnh sửa trong ngôn ngữ nào. Tìm kiếm nội dung cần chỉnh trong admin đôi khi rắc rối, bạn có thể cần cách vào bài viết dịch thuật để điều chỉnh nội dung nhanh hơn.

Bài viết này hướng dẫn bạn dùng menu điều hướng của website để vào đúng phần ngôn ngữ của bài viết để chỉnh sửa nội dung nhanh chóng. Trường hợp này hướng dẫn cho bài viết đã được tạo sẵn và xây dựng sẵn trên Menu. Nếu không, bạn cần phải tạo bài viết và xây dựng Menu trước.

** Thực hiện chỉnh sửa nội dung bài viết thông qua các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản quản trị
  2. Vào page có nội dung cần chỉnh sửa
  3. Chọn ngôn ngữ cần chỉnh sửa
  4. Chọn nút edit, trên menu điều hướng
  5. Chỉnh sửa và lưu lại nội dung

Xem hướng dẫn chỉnh sửa nội dung bài viết chi tiết trong video sau: