Hướng dẫn nếu khi login vào working24 bị lỗi

Hiện tại, có 2 lỗi được một vài trường hợp khách hàng ghi nhận khi cố login và hệ thống working24.net. Hai lỗi này có liên quan đến thiết bị của bạn, nên bạn cần tự khắc phục như sau:

Lỗi 403 - Khi login bằng Facebook app hoặc Zalo app

Đây là giới hạn của Auth2 của Google khi mở bằng các Embed browsers trên các app khác không phải Chrome. Lỗi này bạn sẽ gặp vào một vài thời điểm, do data từ Google không kịp xác thực cho đăng nhập.

Cách khắc phục: hãy sử dụng app Chrome để login. Hãy mở link của working24 bằng Chrome, và bạn sẽ không thấy bị lỗi này nữa.

Lỗi expired nonce - Khi bạn đã có Google user trên trình duyệt

Đây là lỗi xung đột cookies, xảy ra khi bạn sử dụng nhiều ngày bằng Google account trên trình duyệt. Cookies có thể bị xung đột nếu có quá nhiều, thường chỉ gặp trên máy tính.

Cách khắc phục: hãy xóa cookies, và đăng nhập lại bình thường
Xem hướng dẫn xóa cookies của Chrome tại đây