Hướng dẫn đăng nhập (login) vào bảng dự án (project)

Bảng dự án của working24.net sẽ để ở chế độ công khai, trong lần đầu tiên bạn sử dụng và không yêu cầu đăng nhập (Chế độ công khai ai cũng xem được và tìm kiếm được trên Google).

Ở những lần sử dụng tiếp theo, hoặc sau khi bạng đăng nhập bảng dự án sẽ chuyển sang chế độ private để bảo mật hơn cho các thông tin thực hiện trong dự án. Bạn sẽ cần login để xem được thông tin project.

  • Nếu bạn được invite quản trị project, cách login vào project cũng tương tự như sau
  • Để invite thêm thành viên quản lý project, hãy liên hệ với người support, hoặc gửi yêu cầu vào trong project của bạn


Bảng dự án khi ở chế độ công khai, chưa cần đăng nhập

  • Lúc đầu bảng dự án sẽ ở chế độ công khai (bảo mật kém), nếu bạn xem bảng dự án ở chế độ này và không đăng nhập thì không thể comment được.

Lưu ý khi login để làm việc trong project (trello)

  1. Phải login bằng tài khoản google (hoặc gmail)

  2. Phải là gmail đã đăng ký dự án với working24.net

  3. Working24 sẽ chuyển chế độ private để bảo mật dự án của bạn, từ project thứ hai
    Điều này rất quan trọng để bảo đảm thông tin project của bạn được bảo vệ trên internet, để xem thông tin dự án bạn bắt buộc phải login trello.

Các bước login vào bảng project

Khi vào link project được wo24 cung cấp cho bạn. Bạn sẽ thực hiện từng bước như sau để login trước khi có thể xem thông tin project. Thông thường, trello sẽ có gợi ý sẵn, nhưng bạn cần lưu ý nên login bằng Google account để thao tác được nhanh và dễ dàng nhất.


Bảng đã ở chế độ private, và cần đăng nhập mới có thể xem thông tin


Đăng nhập bằng Google, theo đúng email đã đăng ký dự án

Lưu ý bảng project report trong app (beta)

Thông báo cuối trong bảng trello project sẽ nói về phiên bản mới của project report chạy trong app wo24 (beta). Tương tự cho trello card, nhưng sẽ hiệu quả hơn, đặc biệt cho các project lớn. Hiện tại, phiên bản thử nghiệm chỉ ở giai đoạn giới thiệu, để bạn có thể dùng thử.

  • Comment trong trello project sẽ tắt. Nếu bạn muốn comment chung cho project, hãy vào bảng project report mới của app wo24. Nếu không, bạn vẫn nên comment trực tiếp trong từng bài viết chi tiết (như khuyến nghị), để trao đổi với project member.

kQ0Y8SJPIF