Giới thiệu chuyên mục Documents

Projects chứa các thông tin liên quan đến quá trình thực hiện dự án. Thông tin projects tập trung hướng dẫn và giải quyết vấn đề mà khách hàng và thành viên gặp phải trong quá trình thực hiện dự án.

Thông tin tại đây được bảo mật ở cấp độ phải là các tài khoản có liên quan đến các projects cụ thể, và được tham khảo ở cấp độ phân quyền nhất định.

Các projects sẽ thường xuyên links về thông tin hướng dẫn tại đây, giống như một knowledge base cho các dự án, và traning zone dành cho thành viên thực hiện dự án.