Ebook làm Viral content

Ai trên FB mà không muốn được nghìn like nghìn share khi bán hàng?

Đây là Ebook cung cấp nền tảng kiến thức bài bản:

  • Lời khuyên để bắt đầu có viral (lan truyền)

  • Viết gì để lan truyền mạnh mẽ

  • List các ý tưởng lớn để làm theo

Link tài liệu: [THLCN]viral marketing.pdf - Google 雲端硬碟