Content story viết cho blog thương hiệu

Người thường xuyên theo dõi blog của doanh nghiệp là những người quan tâm đến câu chuyện và sự phát triển của doanh nghiệp nhiều nhất.

Story phải phát triển được những content liên quan chặt chẽ đến sự phát triển và các câu chuyện về doanh nghiệp và thương hiệu riêng. Những khách hàng trung thành của bạn sẽ không muốn vào blog đọc những content chung chung, và không liên quan đến thương hiệu.

Hãy tập trung vào những dạng nội dung như sau:

  1. Những dự án mới đã hoàn thành cho khách hàng
  2. Tiến độ, tình trạng thực tế của công trình đang thi công
  3. Những sự kiện nổi bật, hình ảnh và đội ngũ tham dự
  4. Câu chuyện thành công, case study từ người dùng
  5. Giải thưởng, thành tựu, sản phẩm mới nhất đạt được