Chức năng check copyscape cho content

Để tăng khả năng kiểm soát cho project, wo24 cung cấp chức năng check copyscape premium cho wosetter. Các wosetter đã từng đạt ngưỡng thanh toán đầu tiên sẽ được cung cấp chức năng này miễn phí cho các project content.

Lưu ý về các vấn đề check copyscape

 1. Giá trị check chỉ an toàn trong thời gian 3 ngày sau khi project hoàn thành
  Sau thời gian này, copyscape có thể tracking chính content wosetter đã post
  Nếu kèm theo chức năng poster, copyscape sẽ vô hiệu sau khi đã post

 2. Chức năng check copyscape premium chỉ hiệu lực 1 lần cho 1 content
  Dữ liệu check sẽ được lưu trữ lại trong tài khoản project

 3. Chức năng check copyscape premium chỉ hiệu lực cho tài khoản đạt ngưỡng thanh toán
  Các tài khoản chưa thanh toán đủ ngưỡng, sẽ hạn chế chức năng này