Cần cơ chế cập nhật ghi chú cho project, mà không cần order mới

Đôi khi, wosetter muốn cập nhật vướng mắc trong các project cũ vào ghi chú. Nhưng không phải ngay thời điểm order mới. Việc cung cấp phương thức cập nhật thông tin cho project thường xuyên sẽ giúp gia tăng chất lượng yêu cầu cho project.

Một vài ý tưởng thay đổi cơ chế update project note

  1. Tạo mối liên kết của việc order trên price tool vào tài khoản wosetter
  2. Xây dựng môi trường project thông minh: gắn với việc phát triển kanban trong hệ thống
  3. Xây dựng các lệnh để cập nhật nhanh trong khi đang thảo luận hoặc comment