Blockspace là gì?

Trong blockchain, blockspace được đánh giá là một thành phần thiết yếu, ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng mở rộng của mạng lưới.

Blockspace, hay còn gọi là không gian khối, là dung lượng lưu trữ dữ liệu thực tế của một khối (block) trên blockchain. Nó tương tự như dung lượng ổ cứng của máy tính, nhưng thay vì lưu trữ tệp và thư mục, blockspace lưu trữ thông tin giao dịch và dữ liệu liên quan.

Chúng ta thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm blockspace và block size. Trong đó, block size (hay kích thước khối), đề cập đến dung lượng lưu trữ tối đa của khối, còn blockspace là dung lượng lưu trữ thực tế của khối.

Block size được xác định bởi quy tắc đồng thuận của mạng lưới và có thể được điều chỉnh theo thời gian, trong khi đó mỗi block sẽ có blockspace khác nhau dựa trên dung lượng lưu trữ thực tế của từng khối.

Ngoài dữ liệu giao dịch, mỗi khối còn chứa các thông tin khác như header của khối, nonce, thời gian tạo khối và các thông tin khác liên quan đến quá trình xác nhận và xây dựng blockchain.

Xem chi tiết: Blockspace là gì? Mô hình kinh tế quan trọng nhất của blockchain

Các bản dịch

English: What is Blockspace?