About the Software category

English

Instructions for using applications and software in the system. Although the software has navigation and optimized user interface, the instructions for use and some tips are still very useful. Especially if you are new and are starting to get used to the system.

  1. User Manual
  2. Experience and tips
  3. Problems, development

Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng và phần mềm trong hệ thống. Mặc dù các phần mềm đều có sự điều hướng và tối ưu giao diện người dùng, nhưng các hướng dẫn sử dụng và vài mẹo vặt vẫn rất hữu ích. Đặc biệt nếu bạn là người mới và đang bắt đầu làm quen với hệ thống.

  1. Hướng dẫn sử dụng
  2. Kinh nghiệm, mẹo dùng
  3. Vấn đề, phát triển