About the Core category

Lưu trữ tài liệu và thông tin liên quan đến lõi hệ thống. Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lõi hệ thống được xây dựng tại đây.

  • Vấn đề hệ thống liên quan đến tất cả thành viên, tùy mục đích sử dụng
  • Bao gồm về core: tài liệu, hướng dẫn, hỏi đáp, issues, các phiên bản beta